Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo
Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo

UKK - Usein Kysytyt Kysymykset

 

STARTTIRAHAA - MITEN JA KENELLE?

Starttiraha haetaan omasta työ- ja elinkeinotoimistosta. Lähimmän työ- ja elinkeinotoimistosi yhteystiedot löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi

Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki. Tietoa starttirahasta työ- ja elikeinotoimistojen sivuilta.

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja työttömän työnhakijan omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä mm. palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Työttömän työnhakijan kanssa työ- ja elinkeinotoimisto selvittää ennen starttirahan myöntämistä, että yrittäjyys on hakijalle sopiva työllistymisvaihtoehto.

Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. yrittäjäkokemus tai –koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu, eikä yritystä rekisteröity ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.

Starttirahaa voi saada noin 700 euroa kuukaudessa enintään 6+6 kuukauden ajan.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saa tietoa erilaisista yrittäjäksi aikovien koulutusmahdollisuuksista. Starttiraha ja yrittäjäkoulutus on mahdollista yhdistää joustavasti. Esimerkiksi starttirahan ehtona olevan yrittäjäkoulutuksen voi suorittaa starttirahajakson aikana. Työvoimakoulutuksena järjestetään alkaville yrittäjille tarkoitettuja kursseja, jotka ovat koulutettaville maksuttomia. Myös monet muut organisaatiot järjestävät sopivaa koulutusta.

Starttirahaa haetaan www.te-palvelut.fi -sivustolta löytyvältä lomakkeella, jossa selvitetään mm. yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma. Hakemus liitteineen jätetään sille työ- ja elinkeinotoimistolle, jossa henkilö on työnhakijana.

Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee oman alueesi työ- ja elinkeinotoimisto, joka ottaa huomioon mm. alan yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen paikkakunnalla. Ennen starttirahan hakemista, ota yhteys alueesi starttiraha-asiantuntijaan.

 

MITÄ PAKOLLISIA MAKSUJA YRITTÄJÄLLE KUULUU?
Päätoimisesti yritystoiminnasta elantonsa hankkivalle pakollisia maksuja ovat yleensä ennakkovero, yrittäjäneläkemaksu (YEL), sekä arvonlisävero.

 

OLENKO ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN?
Arvonlisäverovelvollisia ovat lähes kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta yms. Suomessa. Ennen liiketoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus verottajalle. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät tietyt toimialat, kuten terveyspalvelut, useimmat sosiaalipalvelut sekä esiintyvän taiteilijan toiminta. Arvonlisäverotonta on myös vähäinen toiminta, tilikauden myynti alle 10 000 euroa. Tutusta tarkemmin arvonlisäverotukseen liittyviin sääntöihin verottajan sivuilta www.vero.fi

 

MIKÄ ON OIKEA YHTIÖMUOTO?
Yrityksen perustajalla on useita vaihtoehtoja yhtiömuodoksi: ns. toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Yritysmuodolla ei ole yleensä vaikutusta toiminnan kannattavuuteen yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tärkeintä on miettiä mihin yritystoiminnalla pyritään. Jos esimerkiksi yrittämisen tarkoitus on turvata yhdelle henkilölle ja hänen perheelleen riittävä tulotaso, on toiminimi usein paras ratkaisu. Vastaavasti jos toimintaa sisältyy paljon riskejä ja/tai yritystä on tarkoitus laajentaa on yleensä oy paras vaihtoehto. Tarkempaa tietoa yritysmuodoista saat Perustamisoppaasta, tai lähimmästä uusyrityskeskuksesta.

 

MILLOIN TARVITSEN LUVAN ELINKEINON HARJOITTAMISEEN?
Pääosin Suomessa ei vaadita erityisiä lupia yritystoimintaan. Osa elinkeinoista on kuitenkin luvanvaraisia. Tietoja eri luvista löydät Suomi.fi -palvelusta.

 

MISTÄ SAAN TIETOJA VEROTUKSESTA?
Verotukseen, kuten arvonlisäverotus ja miten hakeudutaan alv-velvolliseksi ja miten hakeudutaan ennakkoperintärekisteriin ja yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen liittyvät kysymykset, kannattaa ensin tutustua verottajan www-sivuihin http://www.vero.fi/ .

Aina on mahdollista myös ottaa suoraan yhteyttä verohallinnon neuvontaan. Verottaja antaa myös maksua vastaan ennakkotietoja erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

 

MITEN HOIDAN YRITYKSEN REKISTERÖINNIN?
Yrityksen rekisteröintiin liittyvistä asioista saat tietoa ja perusilmoituslomakkeet täyttö-ohjeineen PRH: n sivuilta www.prh.fi

Apua rekisteröinti-ilmoitusten täyttöön saat Uusyrityskeskuksesta.

 

RISKIEN HALLINTA JA VAKUUTTAMINEN?
Tässä selvitystyössä yrittäjää auttavat vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiöt auttavat riskien tunnistamiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. 

 

MISTÄ SAAN TIETOA ELÄKETTÄ KOSKEVISSA ASIOISSA?
Yrittäjäeläkkeen määräytymisperusteista ja määrästä saat tietoja Eläketurvakeskukselta http://www.etk.fi/ tai omasta vakuutusyhtiöstäsi, joka antaa tietoja myös muista tarvitsemistasi vakuutuksista.

 

MISTÄ SAAN APUA KIRJANPIDON JÄRJESTÄMISEEN?
Kirjanpito kannattaa jättää auktorisoidun tilitoimiston hoidettavaksi. Tilitoimistojen yhteytietoja löytyy esimerkiksi osoitteesta jäsensivuiltamme. Kirjanpidon osalta kannatta määritellä omat tarpeet ja sitten kilpailuttaa kirjanpitotoimistoja parhaimman ja tarkoituksenmukaisimman palvelun saamiseksi omalle yritykselleen.

 

MITEN YRITYKSEN MARKKINOINTI JÄRJESTETÄÄN?
Olennaista markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa on ymmärtää asiakkaan ostokäyttäytymistä ja pyrkiä vaikuttaa siihen kustannustehokkaasti. Apua markkinoinnin suunnitteluun voit kysyä Uusyrityskeskuksesta ja yhdistyksemme asiantuntijajäseniltä.

Tutustu myös Yritystulkissa olevaan markkinointisuunnitelman laatimisoppaaseen sekä työkirjaan.

 

MITEN JÄRJESTÄN YRITYKSEN RAHOITUKSEN?
Yritystoimintaa suunniteltaessa, toiminnan perusasioihin kuuluu yritystoiminnan rahoituksen tarpeen kartoitus, rahoitussuunnitelma ja rahoitusneuvottelut.

Lähtökohtaisesti ensiksi tehdään investointibudjetti, eli laaditaan luettelo ja hinnat, mitä tarvitsee hankkia/ostaa, että yritystoiminta voi käynnistyä ja toimintaa pyörittää. Näihin kuuluvat koneet, kalustot, laitteet, luvat, somistukset jne.

Tämän jälkeen lasketaan tarvittava käyttöpääoma, eli se raha mitä tarvitaan kuluihin, ennen kuin yritystoiminnan tulos kattaa menot. Käyttöpääomakuluihin kannattaa laskea myös yrittäjän palkka.

Kun saadaan yhteenveto investointi ja käyttöpääomakuluista, nähdään kokonaisrahantarve.

Tämän jälkeen tehdään rahoitussuunnitelma, eli miten kokonaissumma rahoitetaan.

Tästä summasta vähennetään yrittäjän oma panostus. Loppu on nk. vierasta pääomaa, joka voidaan rahoittaa vaihtoehtoisesti pankkilainalla, Finnveran lainalla tai pääomasijoittajien rahoituksella.

Rahoitusneuvotteluihin mentäessä on hyvä, jos yrittäjäehdokkaalla on valmiina investointi-, käyttöpääomalaskelma ja rahoitussuunnitelma. Samalla kannattaa tehdä valmiiksi 3-vuoden budjetti, jossa arvioidaan yritystoiminnan käynnistämisen jälkeen yrittäjän näkemys 3:n seuraavan vuoden yritystoiminnan tuloista ja kuluista.

Yrityksen perustamiseen tarvittavaa lainaa tulee ensi sijaisesti kysyä omasta pankista ja/tai Finnveralta http://www.finnvera.fi/

Mahdolliset yritystuet selviävät oman alueesi ELY-keskuksen yritysosastolta. 

Apua rahoituksen suunnitteluun ja laskelmien tekoon saat uusyrityskeskuksesta.

 

MISTÄ LÖYDÄN YRITYKSELLE TOIMITILAT?
Mikkelin kehitystyhtiö Miksei Oy ylläpitää seudullista vapaiden toimitilojen rekisteriä. Tiloja voi hakea käyttötarkoituksen (myymälä, toimisto, teollisuustila, varasto) tai kunnan mukaan.

 

MISTÄ LÖYDÄN ALUEENI YRITTÄJÄJÄRJESTÖN?
Yrittäjäjärjestöjen yhteystiedot löydät parhaiten Suomen yrittäjien internet-sivuilta. http://www.yrittajat.fi/

 

MIKSI YRITYSTOIMINTA USEIN EPÄONNISTUU?
Yritystoiminnan epäonnistumiseen on lukuisia syitä. Toimialasta riippumatta yksi selkeä syy on yrittäjän omassa persoonassa, asenteessa, ahkeruudessa. Jotkut yrittäjät vaan yksinkertaisesti onnistuvat alalla kuin alalla ja toiset epäonnistuvat.

Kuitenkin voidaan määritellä joitakin yleisiä "tyypillisiä syitä yritystoiminnan epäonnistumiseen:

Käyttöpääoman puute.
Yritystoiminta on käynnistetty "liian pienellä rahalla", jolloin on jätetty huomioimatta yritystoiminnan ensimmäisien kuukausien tappiollinen toiminta. Oletusarvona on, että yritystoiminnan ensimmäisinä kuukausina yrityksessä on enemmän kuluja kuin tuloja. Kestää oman aikansa, ennen kuin asiakkaat löytävät yrityksen, tutustuu tuotetarjontaan ja uskaltavat tehdä tilauksia. Tämä nk. kuolemanlaaksovaihe kestää parhaimmissa tapauksissa viikkoja, mutta hyvin usein kuukausia. Näille käynnistyskuukausille jätetään usein huomioimatta / budjetoimatta tarpeeksi käyttöpääomaa.

Liiallinen optimismi kulujen ja tulojen suhteen.
Usein alkava yrittäjä yliarvioi myyntitulonsa ja aliarvioi toiminnasta aiheutuvat kulunsa. Tätä tapahtuu valitettavan usein ja siksi kannattaa ottaa yhteyttä esim. Uusyrityskeskuksiin ennen yritystoiminnan aloittamista.

"Kultainen sääntö voisi olla "yliarvioi kulusi 20% ja aliarvioi tulosi 20%" - totuus on jossakin siellä keskivaiheilla.

Tuotteet ja palvelut eivät ole tuotteistettu.
Joskus pidetään itsestään selviä mitä me oikeastaan myydään, mutta asiakkaat eivät tiedä tätä. Puutteelliset tiedot tai vaikeasti saatavat tuotetiedot ja hintatiedot aiheuttavat asiakkaissa hämmennystä ja jättävät ostamatta tuotteen tai palvelun. Tähän liittyy usein myös se, että ei tiedetä, kuka yrityksen tuotteita oikeastaan ostaa ja tätä kautta tehdään väärää markkinointia tai väärin kohdennettua markkinointia. Tuote ei saavuta ostavaa asiakasta. Ostamisesta on tehtävä asiakkaalle mahdollisimman helppoa!

Liian vähäinen myyntiin ja markkinointiin panostaminen
Kun uusi yritys perustetaan, luotetaan liikaa nk. "puskaradion" voimaan. Asiakkaat eivät kuitenkaan tiedä, että uusi yritys on perustettu, eikä mitä tuotteita ja palveluita sieltä on saatavissa, ennen kuin yritys ja tuotteet markkinoidaan asiakkaiden alitajuntaan. Se, miten ja millä kustannuksilla markkinointi voidaan hoitaa, on taas yrittäjän taidoista, osaamisesta ja hoksaamisesta kiinni.

Väärät tuotteet, väärään aikaan, liian kilpailluille markkinoille.
Joskus tapahtuu myös sitä, että vaikka rankka kilpailuasetelma on tiedostettu mennään markkinoille samoilla tuotteilla. Jos kilpailuetua ei ole ostokanavien tai jonkin "ketjuuntuman kautta" on markkinoille pääseminen hankalaa.

 

MITEN YRITYSTOIMINTA VOIDAAN LOPETTAA?
Yritystoiminta voidaan lopettaa joko vapaaehtoisella lopettamisilmoituksella, yrityskaupalla tai konkurssimenettelyllä. Eri yritysmuodoilla on eirlaiset lopettamisprosessit. Yritystoiminnan lopettaminen kannattaa tehdä yhteistyössä tilitoimiston kanssa. Lisätietoja yritystoiminnan loettamisesta löydät kaupparekisterin nettisivuilta.

Yritystoiminnan keskeyttäminen

Yritystoiminnan voi myös ilmoittaa keskeytyneeksi. Tällöin yrityksen rekisteritiedot Kaupparekisterissä eivät poistu, mutta verottajalle tehdyn ilmoituksen mukaisesti veronmaksu- ja ilmoitusvelvollisuus päättyvät. Tämä tietenkin edellyttää, ettei yrityksessä ole keskeytyksen aikana mitään toimintaa eikä rahaliikennettä.